Ürün ve Hizmet Ücretleri

  • Ana sayfa
  • Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler

1. Ticari Krediler

Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama
1.1. Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım
1.1.1. Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti
1.1.1.1 Kredi Tahsis 0% 0.25%
Kredi limitlerinin tahsis edilmesi veya yenilenmesi durumlarında genel kredi limiti üzerinden yılda bir peşin tahsil edilmekte olup, ayrıca genel kredi limitinde artış yapılması halinde artış tutarı üzerinden tahsis ücreti peşin tahsil edilir. Tahsis ücreti, yeni limit tahsislerinde tahsis edilen tutarın azami %0,25’i, limit yenilemelerinde yenilenen tutarın azami %0,125’i olarak uygulanır. Limit artışı yapılırsa, ilave tahsis edilen tutarın azami %0,25’i olarak hesaplanır. Bir yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi tahsis ücreti yıllık olup, limit tahsis süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır. BSMV hariçtir. Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.
1.1.1.2 Kredi Kullandırım 0% 1.10%
Kredi Kullandırım Ücreti, Rotatif kredilerde ortalama kredi bakiyesi üzerinden uygulanır. Azami yıllık %1 dir. Dönemsel (Üç aylık ortalama bakiyeye) azami %0.25 uygulanır ve dönem sonlarında tahsil edilir. Rotatif kredi haricindeki nakdi kredilerde ücret kullandırım anında peşin olarak alınır. Kredi tutarı üzerinden yıllık azami %1.1 uygulanır. Bir yıldan kısa vadeli kredilerde, kredi vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanır. BSMV Hariçtir. Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.
1.1.2. İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti 0% 5%

Her bir mektup başına düzenleme aşamasında peşin tahsil edilir. BSMV hariçtir.
1.2. Teminatlandırma
1.2.1. Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal ÜcretiEkspertiz, ipotek tesis/fek, taşıt rehin işlemlerinin 3.kişilerce yapılması halinde, 3.kişilere ödenen ücretin %15'ine kadar ilave bir ücret tahsil edilebilinir. BSMV hariçtir.
1.3. Kredi Riski Süreci
1.3.1. Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti 0% 4%
Kredi riski devam eden nakdi ve gayri nakdi bir kredide teminat, vade, ödeme planı, oran ve benzeri diğer koşullarda değişiklik yapılarak kredinin yeniden yapılandırılması, kullandırılan kredilerin başlangıçta belirlenen ödeme planı ve faiz gibi bankaların kredi onay şartlarını etkileyen her türlü koşulun değiştirilmesi karşılığında alınan ücrettir. BSMV hariçtir.
1.3.2. Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti
1.3.2.1 Taahhüt Ücreti 0% 4%
Taahhüt ücreti, genel kredi sözleşmeleri kapsamında olmayıp özel metinli bir kredi sözleşmesi ile fiyat veya limit taahhüdü verilerek ticari müşterilere tahsis edilen ve kullandırılması taahhüt edilen yatırım ve proje finansmanı kredilerinde, kredinin kullanılmamış bakiyesi üzerinden alınan ücrettir. BSMV hariçtir.
1.3.2.1 Taahhüde Uymama Ücreti 0% 4%
Taahhüde uymama ücreti, kredi tahsis ve kullandırım aşamalarında ticari müşterilerce taahhüt edilen şartların yerine getirilmemesi halinde alınan ücrettir. Ticari müşterilerce kullanılacağının taahhüt edilmesine rağmen süresi içerisinde kredinin kısmen veya tamamen kullanılmayıp iptal edilmesi halinde, iptal edilen kısım üzerinden alınan ücret de bu kapsamdadır. BSMV hariçtir.
1.3.3. Gayrinakdi Kredi-Dönem Ücreti 0% 5%
Yıllıktır. BSMV hariçtir.
1.3.4. Gayrinakdi Kredi- Garantörlük Ücreti 0% 5%
Bankanın ticari müşterilerine projeli konut/işyeri kredileri kapsamında kullandırdıkları gayri nakdi kredilerden kaynaklanan risk karşılığında alınan ücrettir.Yıllıktır. Tahsis edilen kredi limiti üzerinden peşin veya dönemsel tahsis edilir. BSMV hariçtir.
1.4. Kapama
1.4.1. Nakdi Kredi-Erken Ödeme Ücreti
1.4.1.1. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar - Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 0% 2%
Kullandırılan kredilerin tamamının/bir kısmının erken kapanması durumunda kalan vadeye göre erken kapama tutarı içerisindeki anapara tutarı üzerinden ücret tahsil edilecek olup, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.
1.4.1.2. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar - Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 0% 3%
Kullandırılan kredilerin tamamının/bir kısmının erken kapanması durumunda kalan vadeye göre erken kapama tutarı içerisindeki anapara tutarı üzerinden ücret tahsil edilecek olup, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.
1.4.1.3. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun - Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 0%
Yüzde iki'nin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecektir, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.
1.4.1.4. Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun - Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 0%
Yüzde üç'ün üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecektir, BSMV hariçtir.Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmediği için söz konusu fiyatlama sınırlamalarına tabi değildir.

2. Dış Ticaret

Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama
2.1. İthalat İşlemleri
2.1.1. Akreditif Açılış Ücreti 0% 5%
BSMV hariçtir.
2.1.2. Rezerv/ Uyuşmazlık Ücreti
USD 0.00 USD 250.00 BSMV hariçtir.
2.1.3. Ön İhbar Ücreti USD 0.00 USD 250.00 BSMV hariçtir.
2.1.4. Aval/ Kabul Ücreti 0% 5%
BSMV hariçtir.
2.1.5. Vade/ Tutar Değişiklik Ücreti 0% 5%
BSMV hariçtir.
2.1.6. Poliçe Kabul Ücreti 0% 5%
BSMV hariçtir.
2.2. İhracat İşlemleri
2.2.1. İhbar Ücreti 2% USD 150.00
BSMV hariçtir.
2.2.2. Teyit Ücreti 0% 5%

BSMV hariçtir.
2.2.3. Vade/Tutar Değişikliği Ücreti 0% 5%

Değiştirilen vade ve tutar üzerinden. BSMV hariçtir.
2.2.4. Vadeli Ödeme Ücreti USD 0.00 USD 1,000.00 BSMV hariçtir.
2.2.5. İskonto Ücreti 0% 5%
BSMV hariçtir.
2.2.6. Tahsil Ücreti 0% 5%

BSMV hariçtir.
2.3. İthalat/ İhracat Ortak İşlemleri
2.3.1. Vesaik İnceleme Ücreti USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.
2.3.2. Değişiklik Ücreti USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.
2.3.3. İşlem Ücreti USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.
2.3.4. Muhabir Banka Masrafı USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.
2.3.5. Ödeme Ücreti USD 0.00 USD 400.00 BSMV hariçtir.

3. Nakit Yönetimi

Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama
3.1. Tedarikçi Finansmanı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) Hizmet Sunulmamaktadır.
3.1.1. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Ücreti

3.1.2. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Dönem Ücreti
3.2. Mevduat, Katılım Fonu ve Kıymetli Maden Depo Hesapları Hizmet Sunulmamaktadır.
3.2.1. Para ve Kıymetli Maden Yatırma/Çekme Ücreti
3.2.1.1.Para Çekme - Günlük Limit Üzeri Para Çekme
3.2.1.2.Para Çekme - Diğer Şubeden Para Çekme

3.2.1.3.Para Çekme - Kıymetli Maden Çekimi
3.2.2. Başka Kuruluş ATM’leri/Ortak ATM’lerden Yapılan İşlemler Ücreti
3.2.2.1.Para Çekme/Yatırma/Borç ödeme -

3.2.2.2.ATM Bakiye/Limit/Borç Sorgulama -

3.3. Para ve Kıymetli Maden Transferleri
3.3.1. Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti
3.3.1.1.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 1.000 TL ve altı TRY 0.00 TRY 1.55 BSMV hariçtir.
3.3.1.2.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 1.000-50.000 TL arası TRY 0.00 TRY 3.11 BSMV hariçtir.
3.3.1.3.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 50.000 TL üstü TRY 0.00 TRY 38.96 BSMV hariçtir.
3.3.1.4.Diğer Kanallar - 1.000 TL ve altı TRY 0.00 TRY 7.62 BSMV hariçtir.
3.3.1.5.Diğer Kanallar - 1.000-50.000 TL arası TRY 0.00 TRY 15.58 BSMV hariçtir.
3.3.1.6.Diğer Kanallar - 50.000 TL üstü TRY 0.00 TRY 155.85 BSMV hariçtir.
3.3.2. Havale Ücreti
3.3.2.1.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 1.000 TL ve altı TRY 0.00 TRY 0.78 BSMV hariçtir.
3.3.2.2.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 1.000-50.000 TL arası TRY 0.00 TRY 1.56 BSMV hariçtir.
3.3.2.3.Mobil bankacılık ve internet bankacılığı - 50.000 TL üstü TRY 0.00 TRY 19.48 BSMV hariçtir.
3.3.2.4.Diğer Kanallar - 1.000 TL ve altı TRY 0.00 TRY 3.81 BSMV hariçtir.
3.3.2.5.Diğer Kanallar - 1.000-50.000 TL arası TRY 0.00 TRY 7.79 BSMV hariçtir.
3.3.2.6.Diğer Kanallar - 50.000 TL üstü TRY 0.00 TRY 77.93 BSMV hariçtir.
3.3.3. Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
3.3.3.1.Giden Fon Transferi 0% 2%

BSMV hariçtir.
3.3.3.2.Gelen Fon Transferi 0% 2%

BSMV hariçtir.
3.3.3.3.Uluslararası Fon Transferi Sorgulama/Mesajlaşma Ücreti TRY 0.00 TRY 1,000.00 BSMV hariçtir.
3.4. Kiralık KasaHizmet Sunulmamaktadır.
3.4.1. Kiralık Kasa Ücreti3.5. Aracılık HizmetleriHizmet Sunulmamaktadır.
3.5.1. Aracılık Ücreti3.6. Belge ve Bilgilendirme
3.6.1. Belge ve Bilgilendirme Ücreti
3.6.1.2. Basılı Ekstre Gönderimi TRY 0.00 TRY 2.00
Belirtilen ücret sayfa başınadır. İşlemlerin 3.kişilerce yapılması halinde (noter vb.), 3.kişilere ödenen ücret haricinde ilave bir ücret tahsil edilemeyecektir. BSMV hariçtir.
3.6.1.3. Arşiv/Araştırma TRY 0.00 TRY 50.00
Belirtilen ücret sayfa başınadır. İşlemlerin 3.kişilerce yapılması halinde (noter vb.), 3.kişilere ödenen ücret haricinde ilave bir ücret tahsil edilemeyecektir. BSMV hariçtir.
3.7. Çek İşlemleri
3.7.1. Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti
3.7.1.1.Çek Defteri (Yaprak Başı) - TRY 0.00 TRY 100.00
3.7.1.2.Çek Düzenleme TRY 0.00 TRY 500.00
3.7.1.3.Özel Nitelikli Çek Düzenleme - TRY 0.00 TRY 500.00
3.7.2. Çek İade Ücreti TRY 0.00 TRY 100.00
3.7.3. Çek Tahsilatı Ücreti
3.7.3.1.Aynı Banka Çeki TRY 0.00 TRY 100.00 BSMV hariçtir.
3.7.3.2.Diğer Banka Çeki TRY 0.00 TRY 100.00 BSMV hariçtir.
3.7.3.3.Döviz Çekleri Tahsilatı (Diğer Banka) 0% 1%

BSMV hariçtir.
3.7.4. Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti

Hizmet Sunulmamaktadır
3.8. Senet İşlemleri
3.8.1. Senet Bilgilendirme Ücreti TRY 0.00 TRY 50.00 BSMV hariçtir.
3.8.2. Senet İade Ücreti TRY 0.00 TRY 50.00 BSMV hariçtir.
3.8.3. Senet Protesto İşlemleri Ücreti
3.8.3.1. Senet Protesto TRY 0.00 TRY 500.00 BSMV hariçtir.
3.8.3.2. Senet Protesto Kaldırma TRY 0.00 TRY 500.00 BSMV hariçtir.
3.8.4. Senet Tahsile Alma Ücreti
3.8.4.1.Aynı Banka Senet Tahsili 0% 1%

BSMV hariçtir.
3.8.4.1.Muhabir Banka Senet Tahsili 0% 1%

BSMV hariçtir.

4. Ödeme Sistemleri

Asgari Oran Azami Oran Asgari Tutar Azami Tutar Açıklama
4.1. POS Ücretleri Hizmet Sunulmamaktadır
4.1.1. POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS
4.1.2. POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS
4.1.3. Kayıp/Hasarlı POS ve Aksesuar Bedeli
4.2. Üye İşyeri Ücretleri Hizmet Sunulmamaktadır
4.2.1. Üye İşyeri Ücreti Peşin/Taksit
4.2.2. Bloke Çözüm Ücreti
4.3. Ticari Kart ile Yapılan İşlemler Hizmet Sunulmamaktadır
4.3.1. Ticari Kart Üyelik Ücreti
4.3.2. Nakit Avans Ücreti